Застраховката „Автокаско”

Ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. Ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, ако някой или Вие самия причините вреда на колата, ще Ви бъдат спестени бъдещите разходи за сервизни и други услуги.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКА "АВТОКАСКО" И КАК СЕ ПЛАЩА ?

 • Застрахователната премия се определя според кубатурата на двигателя на подлежащия на застраховане автомобил, желания срок и нивото на покритие на удължената гаранция.

Застрахователната премия може да се определи и като процент от застрахователната сума, съгласно действащите тарифи на затрахователните компании към момента на възникване на застрахователния интерес и непосредствено преди сключване на застрахователния договор. Застрахователната премия се заплаща според желанието на застрахования в брой или по банков път, еднократно или разсрочено на две, три или четири равни вноски. При разсрочено плащане на застрахователната премия не се прилага коефициент за завишаване на общия размер на премията и първата вноска е дължима до влизане в сила на застрахователния договор.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

При сключване на застраховка "Автокаско" се попълва предложение – декларация и представят следните задължителни документи:

 • Свидетелството за регистрация на автомобила
 • Знак за годишен технически преглед
 • Документ, удостоверяващ произхода и стойността на автомобила (фактура)
 • Сервизна книжка на автомобила
 • Пълномощно от собственика, когато автомобила се стопанисва от друго лице

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Обикновено застраховката влиза в сила след изтичане на стандартната гаранция на производителя от 24 месеца и може да се сключи за срок от 12 месеца, 24 месеца или 36 месеца. При автомобили с гаранция на производителя от 36 месеца е възможно осигуряването на застрахователно покритие за максимум 24 месеца.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

Застраховка “Каско” на МПС осигурява застрахователното покритие:

 • за територията на Република България
 • за чужбина – без заплащане на допълнителна премия и след издаване на добавък за пътуване на МПС извън територията на Република България, при наличие на платена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и издаден към нея сертификат “Зелена карта”
За чужбина покритието по застраховката обикновено е валидно до 60 дни в рамките на една календарна година при управление на превозното средство на територията на континентална Европа.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховката “Каско” на МПС с покритие за всички рискове (пълно каско) покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство при:

 • Пожар и/ или експлозия, възникнал/ и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/ или случайно събитие
 • Пожар и/ или експлозия, възникнал/ и по време на престой на МПС и неработещ двигател, вследствие на гръм (мълния)
 • Пожар и/ или експлозия, възникнал/ и по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой
 • Природни бедствия
 • Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС
 • Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано
 • Кражба на цялото МПС
Застрахователната полица „Минимално Каско” включва покриване на щети при пожар и/или експлозия, възникнал /и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие ; както и щети при природни бедствия;

Застрахователната полица „Частично каско” включва покриване на щети при:
 • Пожар и /или експлозия, възникнал /и по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой
 • Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС
 • Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано
Има отделни клаузи в застрахователния договор само за някои от следните случаи: противозаконно отнемане на МПС; щети на открито; кражба чрез взлом на фабрично монтирана аудиотехника, както и допълнително монтирана и трайно прикрепена аудиотехника. Повечето застрахователни компании предлагат и възможност застрахователната сума да бъде във валута.