КАКВО ПРЕДСТВАЛЯВА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”

Тази застраховка защитава отговорността на физически или юридически лица в професионален план за действия или бездействие залегнали като наказуеми в закона. „Професионална отговорност” покрива разходите за удовлетворяване или отхвърляне на искове на трети лица към застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди, причинени от нарушаване на неговите професионални задължения при осъществяване на посочената в договора дейност, вследствие на небрежност, грешка или пропуск, допуснати през периода на застраховката от застрахования, негов съдружник или служител, включително подизпълнители, агенти или консултанти, действащи от негово име и за които той е отговорен при професионалното осъществяване на тяхната дейност.

Покритието включва рисковете, свързани с професионалната отговорност на посоченото в застрахователната полица физическо или юридическо лице, във връзка с искове, предявени през време на действието на застраховката или през допълнително уговорен, удължен период за съобщаване на предявени искове за причинени вреди или финансови загуби на трети лица, с които застрахования е в правоотношения по осъществяване на своята професионална дейност. За упражняването на една определена част от професиите изискващи висока професионална съвест отговорност, по закон са предвидени задължителни полици.

ЗА КОИ ПРОФЕСИИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”

Професионална отговорност на адвокати - съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата от 1 януари 2005 год. застраховка “Професионална отговорност на адвокати” става задължителна за всички практикуващи адвокатската професия. Основното покритие обезщетява адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества, за претенции отправени към тях за имуществени вреди , явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионални задължения, регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и на задълженията на сътрудниците в адвокатската кантора.

Професионална отговорност на застрахователни брокери - сумите, които застрахования в качеството си на лицензиран застрахователен брокер е длъжен да заплати по предявени през срока на застраховката искове, произтичащи от нарушаване на професионалните му задължения поради небрежност, грешка или пропуск, в рамките на договорените в застраховката лимити. Това включва и лица, работещи под ръководство на брокера или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата

Професионална отговорност на нотариуса - тази застраховка осигурява финансово обезщетение за причинени вреди, вследствие неизпълнение на професионалните задължения на нотариуса. Покрива се и отговорността на нотариуса за вредите, причинени от помощника на нотариуса, стажанти и служители в нотариалната кантора по време на изпълнение на тяхната дейност съгласно указания на нотариуса.

Професионална отговорност на дипломирани експерт счетоводители - Покрива регламентираната в чл.53(8) от Закона за счетоводството отговорност на практикуващите Дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия за искове, предявени през срока на застраховката във връзка с виновно неизпълнение на професионалните им задължения при извършване на одиторска дейност. Застраховката е задължителна по закон и трябва да бъде сключена от всеки действащ Дипломиран експерт - счетоводител и специализирано одиторско предприятие.

Професионална отговорност на архитекти, проектанти строителни инженери - Проектанти, консултанти, строители и упражняващи строителен надзор застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/ или на трети лица вследствие на неправомерни действия или без действия при или по повод изпълнение на задълженията си. Застраховката покрива отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор за неправомерни действия или без действия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора

Професионална отговорност на туроператори - застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на лицензиран туроператор дължи за причинени вреди на потребителя на туристически пътувания с обща цена вследствие не разплащане на туроператора със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие).

ЗА КОИ ПРОФЕСИИ ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, НО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА

Професионална отговорност на хуманни лекари и медицински персонал или стоматолози – застраховката покрива сумите, които застрахованият при извършване на професионална дейност в качеството си на правоспособен лекар / стоматолог / медицински работник е отговорен да заплати във връзка с предявени искове за телесно увреждане или финансови загуби на трети лица, произтичащи от небрежност, грешка или пропуск, извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). Полицата покрива и сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка.

Професионална отговорност на учители (възпитатели)

Професионална отговорност на директори и мениджъри