Застраховка "Злополука"
Предмет на застраховане

Застраховат се животът и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани.

Застраховани лица

Дееспособни, здрави лица, български или чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на Р. България или друга държава, ако е изрично договорено. Лицата трябва да са на възраст до 69год.
Застраховката може да бъде сключена индивидуално, за семейство, за работници, ученици, спортисти или друг кръг застраховани. Груповите застраховки се сключват по специални условия и тарифи, определени от застрахователя.
Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък "застраховащ".

Покрити рискове

Рисковете по този вид застраховка са свързани със събитията "Злополука" и "Заболяване". По смисъла на Общите условия на застраховката за злополука се считат:

 • всички действия на външни сили от случаен и непредвидим характер, станали против волята на застрахования и в срок от една година от настъпването им са му причинили смърт или телесни увреждания с временна или трайна загуба на трудоспособност. За злополука се приемат и смърт или телесно увреждане на застрахования при спасяване на човешки живот или имущество;

Под заболяване / съгласно Международната класификация на болестите / се разбира нарушение на нормалното взаимодействие на застрахования с външната среда, при което възникват структурно-функционални или функционални промени в организма на застрахованото лице.

Основни рискове:
 • смърт и трайна неработоспособност от злополука
 • смърт и неработоспособност от трудова злополука
Допълнителни рискове:
 • Временна неработоспособност вследствие на трудова или битова злополука
 • Временна неработоспособност вследствие на общо заболяване
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на общо заболяване
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на трудова или битова злополука
 • Медицински разходи вследствие на общо заболяване
 • Медицински разходи вследствие на трудова или битова злополука
 • Трайна неработоспособност вследствие на професионално заболяване
Период на застраховката

Застрахователните договори се сключват въз основа на пакет типови документи по образец на застрахователя. Общите условия заедно с полицата, писмено предложение от застраховащия, добавъците, специалните условия и всички други съпътстващи документи, необходими за издаване на полицата, представляват застрахователния договор. Те се четат заедно и се подписват двустранно.
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 / една / година, освен ако не е договорено друго.

 1. Задължителна застраховка "Трудова злополука"
 2. Застраховка злополука за спортисти и технически лица
 3. Застраховка "Злополука и помощ при нещастен случай в планината
 4. Туристическа застраховка